اسناد لازم برای ویزه

         

هدف سفر به روسیه

اسناد لازم

شخصی

فرم در خواست ویزه 

کاپی پاسپورت 

یک عکس ۳ بر ۴ سانتیمتر 

دعوتنامه 

ضمانت نامه

تجارت

فرم در خواست ویزه 

کاپی پاسپورت 

یک عکس ۳ بر ۴ سانتیمتر 

دعوتنامه 

ضمانت نامه

کار

فرم در خواست ویزه 

کاپی پاسپورت 

یک عکس ۳ بر ۴ سانتیمتر 

دعوتنامه 

ضمانت نامه 

کاپی گواهینامه شرکت دعوت کننده 

کاپی قرارداد کار 

کاپی اجازه شرکت برای استخدام کارمند خارجی

تحصیل

فرم در خواست ویزه 

کاپی پاسپورت (باید حد اقل یک و نیم سال از تاریخ ختم ویزه اعتبار داشته باشد) 

یک عکس ۳ بر ۴ سانتیمتر

 

دعوتنامه 

ضمانت نامه 

قرارداد تحصیل 

کاپی دیپلم 

بیمه نامه 

کتابچه صحی (اصل نتایج آزمایش ایدز)