اطلاعات عمومی

                          

جاده دارالامان، ایوب جان مینا ،حوزه هفتم

آدرس

(تنها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰) لطفاً از اپراتور خواهش بکنید تا شما را به بخش مورد نیاز برساند. برای مسایل ویزه - شعبه کنسولی. برای مسایل تشریفات - تیم تشریفات

+9320 250 00 10

تلفون

(تنها از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰) لطفاً از اپراتور خواهش بکنید تا شما را به بخش مورد نیاز برساند. برای مسایل ویزه - شعبه کنسولی. برای مسایل تشریفات - تیم تشریفات

+9320 250 00 44

تنها برای اتباع روسی جهت تماس های عاجل در  صورت خطر

+93 798 023 793

rusconsul-af@mail.ru

 

rusconsul-af@yandex.ru

ایمیل

https://twitter.com/RusEmbassyKabul

توییتر

https://www.facebook.com/RusEmbAfg

فیس‌بوک

ساعت کار شعبه قونسولی

صدور ویزه ها برای هیات ها، کارمندان شرکتهای هوانواردی و گروه های متشکل دیگر

از ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

یکشنبه

مسایل دفتر اسناد رسمی، تصدیق، اتباع روس

از ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

دوشنبه - سهشنبه

صدور ویزه ها

از ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

چهارشنبه - پنجشنبه

رخصتی

جمعه و شنبه

  


اعلامیه مطبوعاتی 

پیرامون ارائه اسنادی که منشأ پول نقد و (یا) ابزار پولی (اوراق بهادار: چک ها، اوراق قرضه و سایر اسنادی که به پول نقد تبدیل شده میتوانند) را تأیید می کنند 

سر از ۴ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی، حین انتقال در یک وقت پول نقد و (یا) ابزار پولی (اوراق بهادار: چک ها، اوراق قرضه و سایر اسنادی که به پول نقد تبدیل شده می توانند) به مبلغ بیشتر از ۱۰۰ هزار دالر امریکایی (معادل آن) توسط یک شخص حقیقی از طریق سرحد گمرکی اتحادیه اقتصادی اورآسیا همزمان با ارائه اظهارنامه گمرکی مسافران، لازم است تا اسنادی ارائه شوند که منشأ چنین منابع پولی را تأیید می کنند. 

فیصله مربوطه (شماره ۱۳۰ مورخ ۶ اگست ۲۰۱۹ میلادی) هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اورآسیا عملی ساختن طرزالعمل شماره ۳۲ (انتقال دهندگان پول نقد) مربوط به گروپ طراحی اقدامات مالی برای مبارزه با پولشویی (Financial Action Task Force - FATF ) را هدف قرار داده است. 

طرزالعمل شماره ۳۲ بمنظور تأمین اقدامات برای کشور های عضو FATF مبنی بر شناسایی و توقف انتقال فزیکی پول نقد و ابزار دورانی (Negotiable Instruments) تهیه گردیده است که در تمویل تروریزم و یا قانونی کردن عواید بدست آمده از جرایم مورد استفاده قرار گرفته می توانند. 

اسنادی که ارائه می شوند، باید معلومات درج شده در اظهارنامه های گمرکی مسافران مبنی بر منشأ منابع پولی و ابزار پولی (اوراق بهادار: چک ها، اوراق قرضه و سایر اسنادی که به پول نقد تبدیل شده می توانند) را تصدیق نمایند. 

اسناد ذیل منحیث چنین اسناد مورد استفاده قرار گرفته می توانند: 

  • اسنادی که از طرف موسسات اعتباری (Credit Organization) هنگام عملیات های تبدیل، برداشت پول از حساب و دریافت اعتبار (کریدت) صادر می شوند؛ 
  • اسنادی که انجام معاملات مدنی – حقوقی (میراث، هدیه و سایر موارد) را تأیید می نمایند. 

در صورت عدم ارائه اسناد مربوطه، انتقال پول نقد و (یا) ابزار پولی (اوراق بهادار: چک ها، اوراق قرضه و سایر اسنادی که به پول نقد تبدیل شده می توانند) از طریق سرحد گمرکی EEC ممنوع می باشد.