سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی افغانستان
آدرس: جاده دارالامان، ایوب جان مینا ،حوزه هفتم
+9320 250 00 44, +9320 250 00 13, +93-798-023-793 :تلفون
ایمیل:  rusembafg@yandex.ru (شعبه تشريفات),  
         rusconsul-af@mail.ru (شعبه قنسولی)
         rusconsul-af@yandex.ru
         pressrusembafg@mid.ru (شعبه مطبوعاتی)