آدرس سفارت

                                                                                          

تلفون

+9320 250 00 44

لطفاً از اپراتور خواهش بکنید تا شما را به بخش مورد نیاز برساند. برای مسایل ویزه - شعبه کنسولی. برای مسایل تشریفات - تیم تشریفات

+9320 250 00 10

لطفاً از اپراتور خواهش بکنید تا شما را به بخش مورد نیاز برساند. برای مسایل ویزه - شعبه کنسولی. برای مسایل تشریفات - تیم تشریفات

+93 798 023 793

(تنها برای اتباع روسی جهت تماس های عاجل در  صورت خطر)

ساعت کار سفارت

یکشنبه - چهارشنبه

از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸:۳۰

پنجشنبه

از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰

نان

از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

رخصتی

جمعه و شنبه

ساعت کار شعبه قونسولی

یکشنبه

از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

صدور ویزه ها برای هیات ها، کارمندان شرکتهای هوانواردی و گروه های متشکل دیگر

دوشنبه - سهشنبه

از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مسایل دفتر اسناد رسمی، تصدیق، اتباع روس

چهارشنبه - پنجشنبه

از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

صدور ویزه ها

رخصتی

جمعه و شنبه

ایمیل

rusembafg@yandex.ru (شعبه تشريفات)

 

rusconsul-af@mail.ru (شعبه قنسولی)

 

rusconsul-af@yandex.ru

 

pressrusembafg@mid.ru (شعبه مطبوعاتی)

توییتر

https://twitter.com/RusEmbassyKabul

فیس‌بوک

https://www.facebook.com/RusEmbAfg