Назад

اعلامیۀ مطبوعاتی سفارت فدراسیون روسیه در کابل

دروغ پردازی های نفرت برانگیز علیه روسیه در بعضی رسانه های اروپایی و محلی در رابطه به بمباردمان یک منطقه در ولایت تخار افغانستان همسرحد با تاجیکستان گویا توسط جت های جنگی روسیه توجه همه را بخود جلب کرده است. یادآور میشویم که وزارت دفاع روسیه هر نوع خود دست داشتن قوای هوایی روسیه در این رویداد را تکذیب کرده است.

قسمیکه بنظر میرسد، تخیلات گروه باصطلاح «مبلغین فعالیت های منفی هدفمند » تمام شده است. طراحان چنین توطئه ها اگر چه در گذشته ها هرگونه شواهد مزخرف و احمقانه را از خود میتراشیدند، ولی اکنون حتی در این مورد بخود زحمت نمیدهند. واضح است که هیچکس از خبرنگاران خارجی برای دریافت هرنوع توضیحات و تبصره ها پیرامون این حادثه از وازارت دفاع روسیه تلاش نکرده است.

شایان توجه است که این اتهامات بی اساس علیه روسیه در آستانۀ نشست فورمات مسکو حتی پیش از پخش خبر به تعویق انداختن آن مطرح گردیده بودند. فکر میکنیم که بی اعتبار ساختن تلاش های روسیه در امر برقراری صلح در افغانستان هم نزد مردم این کشور و هم نزد جامعۀ جهانی در عقب این اقدامات نهفته است.

خاطر نشان میسازیم که نه نماینده های حکومت افغانستان و نه نماینده های باصطلاح «شریک ستراتیژیکی» کشور، هیچنوع توضیحات و یا نتایج تحقیقات در مورد ظاهر شدن طیارات ناشناس در حریم هوایی افغانستان و حمایت پیلوتان این طیارات از جنگجویان گروه های تروریستی را الی اکنون ارائه نکرده اند، در حالیکه مطبوعات افغانستان، بویژه در شمارۀ ۲۷ اسد (۱۸ اگست) روزنامۀ «ماندگار» آخرین شواهد شاهدان عینی همین چندی پیش منتشر کرده اند.